Waalse Kerk Breda
Stichting tot beheer en exploitatie van ...
Bij de voltooiing van de restauratie in 1983 werd besloten de Stichting tot beheer en exploitatie van de Waalse Kerk te Breda  in het leven te roepen. Dit vanwege de sterke terugloop van het aantal praktiserende kerkgangers van de Waalse Gemeente en de onmogelijkheid op eigen kracht de kerk in stand te houden.   De Stichting tot beheer en exploitatie van de Waalse Kerk heeft als doel: a. de instandhouding van de Waalse Kerk en de zich daarin bevindende inventaris b. te bevorderen dat de Waalse Kerk een functie heeft en houdt ten behoeve van de Bredase gemeenschap. c. de Stichting is bij de belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).   De  Stichting tracht haar doel te bereiken door: a. het beheer en exploitatie van de Waalse Kerk in de ruimste zin van het woord b. het uitvoeren van restauraties en onderhoudswerkzaamheden en voorts al datgene te doen wat daarmee verband houdt en daarvoor belangrijk kan zijn. c. om de onder a en b gestelde doelen te bereiken is voor de jaren 2022 – 2025 een geactualiseerd beleidsplan opgesteld mede ter verkrijging en behoud van gemeentelijk subsidie. In dit plan is - naast een voorwoord over ontstaan van de stichting en publiek private samenwerking met de gemeente Breda - een uitgebreide beschrijving opgenomen van: - De doelstellingen te weten: 1. Algemene doelstelling;                                      2. culturele doelstelling;                                         3. maatschappelijke en zakelijke doelstelling. -     Dienstverlening en producten: In dit hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op de gebruiksmogelijkheden van de kerk door           verhuur voor culturele als ook maatschappelijke en zakelijke doelstellingen.           Zie voor gebruiksvoorwaarden verderop op deze site. - Instandhouding; In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het onderhoud van het gebouw, zowel het binnenonderhoud als ook het buitenonderhoud. Voor het buitenonderhoud is een 6 jarig onderhoudsplan opgesteld in het kader van subsidiëring door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Eveneens is een beschrijving opgenomen van de noodzakelijke vervanging van inventaris en installaties. Daarnaast wordt in het kader van de restauratieplicht van de Stichting een raming en beschrijving opgenomen van de te verwachten restauratiekosten voor de komende 10 jaren. - Als sluitstuk van het beleidsplan is een meerjarenbegroting opgenomen voor de periode 2022 –  2025. - De Stichting werkt met uitsluitend vrijwilligers en heeft dus geen personeel in dienst. Daarom is er in het beleidsplan uiteraard geen passage opgenomen over beloningsbeleid.   Samenstelling van het Stichtingsbestuur mr. W. van Fessem voorzitter Mr. R. Brinkman, penningmeester  Mevr. G. van Strijen-van Brink, secretaris R. de Bonth, bouwzaken Mevr. E. Sijaranamual, lid mr. J. Hendrix, lid
CONTACT